Търсене в сайта

С ДВЕ НОВИ МОБИЛНИ СТАНЦИИ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РАЗШИРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

 

В изпълнение на Плана за развитието на системата за мониторинг за периода 2021÷2025 г., на територията на гр. София е пусната в експлоатация втора нова съвременна дистанционно-управляема станция за радиомониторинг от типа „компактна система“, с което общият брой на изградените стационарните станции на територията на столицата е вече пет. Със станцията ще се осъществява радиомониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на гр. София, включително и на обхватите за развитие на 5G мрежите, в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

В продължение на започнатото обновление през 2021 г., от 12 април в експлоатация ще бъдат и две нови специализирани мобилни станции за радиомониторинг. Една от мобилните станции е комбинирана и функционалните ѝ възможности позволят провеждане на специализирани измервания за проверка на осигуреното покритие и качеството на предоставяните на крайните ползватели мобилни  услуги, в т. ч. и за 5G мрежите и в режим на “drive test”. Втората мобилна станция е за откриване и локализиране на смущаващи и незаконни излъчвания. 

С новите станции за  радиомониторинг (стационарна и мобилни) продължава разширяването на изградената от Комисията за регулиране на съобщенията Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, като се подобряват значително възможнос

тите за контрол на предоставения за граждански нужди радиочестотен спектър. Станциите са с разширени функционални и технологични възможности, оборудвани са с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг, специализирани измервания за покритие и качество на мобилни мрежи и анализ на получените резултати със специализиран софтуер.

Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели на Комисията, за да се справи като регулаторен и контролен орган с предизвикателствата на новите дигитални технологии и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение.

Новите мобилни станции ще бъдат демонстрирани на 12.04.2022 г. на конференцията „Дигитална София – Умният град“ в Интер Експо Център - https://digitalsofia.bg/.