Новини

04.01.2022

С Решение № 415 от 09.12.2021 г. КРС утвърди образците на формулярите на годишни въпросници за отчет на дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2021 г.

Във връзка с Решение № 415 от 09.12.2021 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, притежаващи регистрация към 31.12.2021 г. в публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения, следва да предоставят информация за отчет на дейността си през предходната година, съгласно образци на въпросници и инструкции към тях, публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Практическа информация”, подраздел „Въпросници”, категория „Въпросници за предприятията, предоставящи електронни съобщения”, т. 1Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2021 г.