Търсене в сайта

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

 
                                         
           
 
          На 15 декември 2021 г., от 10:00 ч., се проведе онлайн заключително информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.010-0001 “Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на Комисията за регулиране на съобщенията за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Информационното събитие беше организирано от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и се излъчи в интернет от сградата на Комисията в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
 
       Проектът е заложен като мярка 74 в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. и изпълнението му пряко допринася за изпълнение на целите на Стратегията.
 
            Събитието беше открито от председателят на КРС Иван Димитров, който представи приоритетите и целите на Комисията, както и основната цел на проекта – създаване на необходимите условия за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване от страна на КРС в качеството й на независим регулаторен орган.
 
            Ръководителят на проекта и координаторите по отделните дейности представиха изпълнението по проекта, размера на изразходените средства и запознаха участниците в събитието с постигнатите резултати. В представянето беше акцентирано върху важни дейности, свързани с подобряване на контролната и регулаторна дейност на КРС чрез изграждане/надграждане на информационни системи и регистри, осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
 
          По време на проеведеното заключително събитие бяха представени постигнатите резултати по отделните дейности на проекта:
  • изградения механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет;
  • надградената информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС и разработения нов модул „Жалби“;
  • изградения инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги;
  • разработения механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг
 Запис на събитието: https://crc.bg.live/
 
eufunds.bg 
„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд