Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 03-08-62/15.10.2020 Г., ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ И ИЗДАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО“

Във връзка с реализирането на Проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателния доклад от изпълнителя „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД по Договор № 03-08-62/15.10.2020 г. с предмет „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“.
 
Услугата „Извършване на измерване на качеството на услугата за достъп до интернет и издаване на резултати от измерването“ се ползва от крайните потребители на интернет достъп, предоставян чрез фиксирани мрежи. Услугата се предоставя чрез механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет. Механизмът се реализира в изпълнение на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120, с цел измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет и на мерките за управление на трафика, прилагани от доставчиците на услуги за достъп до интернет.
 
Услугата е достъпна на адрес: https://nettest.crc.bg/