Новини

05.10.2021

Комисията за регулиране на съобщенията прие решение относно действащите задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати, телефонен указател и телефонни справочни услуги

На 30 септември 2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение във връзка с преразглеждане на действащите задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга.
 
В Решение № 350/30.09.2021 г. на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите страни.
 
В съответствие с изводите от анализа и отчитайки националните условия, КРС е на мнение, че не са налице основания за продължаване на задълженията за осигуряване на обществени телефонни апарати, телефонен указател и  на телефонни справочни услуги, като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга. В тази връзка регулаторът счита, че задължението за осигуряване на горепосочените услуги, като част от задължението за предоставяне на универсална услуга, следва да бъде отменено. 
 
По отношение на задължението за осигуряване на обществени телефонни апарати, като се отчита променената пазарна ситуация, както от гледна точка на задължените предприятия, така и от гледна точка на гарантирането на достъпа до телефонни услуги за потребителите, най-балансираният и оптимален подход е то да бъде ограничено до осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, инсталирани към датата на настоящото решение, на следните места: летища, пристанища, железопътни и автобусни гари, обслужващи международни дестинации, магистралите, болници и полицейски управления, като се въведе и 2-годишен преходен период преди цялостната отмяна на задължението.
 
С оглед гарантиране защитата на обществения интерес, в 6-месечен срок преди изтичане на преходния период ще бъде извършен анализ на изпълнението на решението.