Новини

16.09.2021

Заплащане на такса за ползване на ограничен ресурс за трето тримесечие на 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 145, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г., посл. изм. и доп., обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.), годишната такса за ползване на ограничен ресурс се заплаща на четири равни вноски до края на тримесечието, за което се дължат. В тази връзка Ви напомняме, че срокът за трето тримесечие изтича на 30.09.2021 г.

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, гр. София, пл. “Княз Александър Първи” № 1.
 
Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720.