Новини

03.09.2021

Комплексна проверка на пощенски оператори

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) извърши комплексна проверка относно спазване на Закона за пощенските услуги и Наредбата за изискванията за пощенската сигурност. Извършени са 124 инспекторски проверки на пощенски оператори на територията на цялата страна.
 
Основната цел на проверките е повишаване качеството на предоставяните услуги от страна на пощенските оператори и осигуряване условия за своевременна доставка на пратките до крайните потребители, в т.ч. и в условията на COVID 19.
 
Ефектът на пандемията доведе до изключително бърза промяна в нагласите на търговците и навиците на потребителите, което създаде нова динамика в куриерския бизнес и увеличение на работата на пощенските оператори. В едногодишен период приходите от куриерски услуги са нараснали с 25%.
 
В тази връзка на пощенските оператори е обърнато внимание за стриктно спазване на изискванията за пощенската сигурност и предприемане на необходимите мерки за охрана на паричните средства и ценните пратки.
 
За констатираните по време на проверките нарушения, Комисията ще предприеме действия по компетентност.
 
Резултатите от извършените проверки ще бъдат обсъдени с доставчика на универсалната пощенска услуга с цел набелязване на мерки за  услуги на крайните потребители на територията на цялата страна в пандемични условия.