Новини

26.08.2021

КРС откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на образци на заявления и уведомление, които се подават по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват

С Решение № 301 от 19.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект  на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват (Наредбата) и откри процедура по обществено обсъждане на проекта.
 
В тази връзка с Решение № 302 от 19.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за провеждане на обществени консултации по:
  • проект на образец на заявление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 7 и по чл. 10 от проекта на Наредбата;
  • проект на образец на заявление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 8 от проекта на Наредбата;
  • проект на образец на уведомление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 9 и чл. 10 от проекта на Наредбата.