Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР № 03-08-46/10.09.2020 Г., С КОЙТО Е РАЗРАБОТЕНО МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ ROAMING PROTECT BG

Във връзка с реализирането на Проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателния доклад от изпълнителя „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД по Договор № 03-08-46/10.09.2020 г. с предмет „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“.
Мобилното приложение за предпазване от несъзнателен роуминг ROAMING PROTECT BG е безплатно и е достъпно в мобилните магазини GooglePlay (за устройства ползващи Android) или AppStore (за устройства ползващи iOS), на адреси:
Там могат да бъдат намерени и кратки инструкции за инсталиране и ползване на приложението. След задаване на държави, включени в забранителния списък на приложението, същото ще предупреждава, винаги когато устройството се свърже с роуминг мрежа, с която не следва да се свързвате.
На страницата на КРС, на адрес https://roaming.crc.bg е публикувана интерактивна географска карта, на която се визуализират регистрираните чрез приложението случаи на несъзнателен роуминг и се предоставя информация за районите на територията на Република България с най-висок риск от несъзнателен роуминг. Картата предоставя функционалности за мащабиране, преместване на гледната точка и филтриране на резултатите по период, оператор, държава и регион.
КРС препоръчва на всички заинтересовани граждани да ползват мобилното приложение за предпазване от несъзнателен роуминг ROAMING PROTECT BG!