Новини

15.03.2021

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), приключи процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz

 

С оглед приключване на състезателната процедура, обявеният за 15.03.2021 г. търг с тайно наддаване няма да се състои.

Експертната комисия, определена с решение на КРС, е разгледала постъпилите тръжни документи. Съгласно изводите на експертната комисия, подадените заявления за участие в търга дават възможност за разпределение на радиочестотния спектър, съгласно действащата нормативна уредба (ЗЕС) и правилата на тръжните книжа. КРС разгледа предложението на експертната комисия и със свое Решение от 10.03.2021 г. прие да приключи процедурата и да пристъпи към предоставяне на радиочестотния спектър, съгласно нормативната уредба. Междувременно, в съда постъпи жалба срещу решението от едно от предприятията, подали заявление за участие в търга. Във връзка с жалбата предстои да бъдат разгледани всички законови възможности за предоставяне на радиочестотния спектър.

Комисията е разгледала всички възможни механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на радиочестотен спектър и създаването на условия за навлизането на нови технологии, в това число 5G.

КРС в максимално кратък срок ще вземе решение по възникналия казус, за което ще предостави допълнителна информация.