Новини

01.03.2021

КРС издаде разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

На 25.02.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) издаде на „Теленор България” ЕАД, „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и „А1 България“ ЕАД разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги, с национално покритие.

Радиочестотният спектър в този обхват дава възможност да се увеличи капацитета на мрежите в гъсто населените райони, където потреблението на услуги е по-голямо, с цел обслужване на нарастващия трафик на данни.

Честотният ресурс в обхват 2.6 GHz може да се ползва за разширяване и модернизация на изградените до момента мрежи. Това ще стимулира развитието и внедряването на нови технологии, които изискват използването на по-голямо количество радиочестотен спектър. В допълнение, ще се насърчи развитието на широколентовите услуги за пренос на данни и ще се стимулира конкуренцията в сектора.

С настоящите разрешения, мобилните оператори ще удовлетворят нарастващите нужди на потребителите от качествени иновативни услуги, което ще доведе до увеличаване на социалните и икономически ползи.