Новини

22.12.2020

Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Напомняме Ви, че може да заплатите дължимите към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по два начина:

     1. Заплащане на 4 /четири/ равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения (Тарифата). В този случай срокът за заплащане на таксите за първо тримесечие изтича на 31.12.2020 г.

     2. Еднократно заплащане в срок до 31.03.2021 г., като ползвате отстъпка от 5 %, съгласно чл. 13, ал. 2 от Тарифата. В случай, че ще заплатите годишната такса до 31 март, то следва да заявите това с уведомително писмо до КРС.

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 96613000122601, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, пл. „Княз Александър Първи” № 1.

Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720