Новини

21.12.2020

Председателят на КРС взе участие в заключителните срещи за 2020 г. на Групата на независимите регулатори и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Председателят на КРС Иван Димитров взе участие в 52-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG), 45-то пленарно заседание на Съвета на регулаторите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и пленарно заседание на Управителния съвет на Службата на BEREC, проведени чрез видеоконферентна връзка.

Непосредствено преди заседанията беше проведен работен семинар с ръководителите на националните регулаторни органи, в рамките на който са разгледани най-добрите практики в държавите членки по отношение на устойчивостта на сектора на електронни съобщения, енергийната ефективност на електронните съобщителни мрежи и въздействието им върху околната среда.

По време на пленарното заседание на BEREC бяха разгледани и одобрени за публикуване работната програма на BEREC  за 2021 г. и редица важни документи, включващи ръководство и радар на BEREC за 5G,  насоки на BEREC относно критериите за последователно прилагане на чл. 61, параграф 3 от Европейския кодекс за електронни съобщения, както и насоки на BEREC за насърчаване на последователното прилагане на условията и критериите за оценка на съвместните инвестиции в нови елементи на мрежи с много голям капацитет.

Целите на работната програма на BEREC за 2021 г. запазват фокуса върху трите стратегически приоритета за насърчаване на пълна свързаност, подкрепа на устойчиви и отворени цифрови пазари и защита на крайните потребители.

Основните дейности на BEREC през 2021 г. по първия стратегически приоритет за насърчаване на пълна свързаност включват регулаторното третиране на преноса (backhaul), който е ключова инфраструктура за разгръщането на 5G, и прилагането на последователен подход за миграция към оптична мрежа за достъп и изключване на медната мрежа.

Фокусът на дейностите по стратегическия приоритет за подкрепа на устойчиви и отворени цифрови пазари  включва оценка на цифровите платформи  в контекста на предложението на Европейската комисия за Законодателен акт за цифровите услуги, както и  идентифициране на ОТТ (“Over The Top”) услугите и конкретните показатели, с оглед осигуряване на хармонизирано събиране на данни от националните регулаторни органи.  Отвореният интернет също остава във фокуса на BEREC за 2021 г.

Защитата на правата на потребителите ще продължи да бъде приоритет за BEREC. Дейностите за 2021 г. включват проучване относно поведението на потребителите и отношението им към цифровите платформи.

BEREC ще продължи да предоставя консултативна помощ на Европейската комисия, както и на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз при поискване.