Търсене в сайта

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20 октомври 2020 г. от 10:00 ч. се проведе онлайн встъпително информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.010-0001 “Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Информационното събитие беше организирано от Комисията за регулиране на съобщенията и се излъчи от сградата на Комисията в гр. София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.

Председателят на КРС Иван Димитров откри събитието като представи приоритетите и целите на Комисията в краткосрочен и дългосрочен план, както и целта на проекта. Беше представен проект “Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“. Участниците бяха запознати с периода на изпълнение, дейностите по проекта, размера на средствата и с очакваните резултати. За всяка от четирите дейности по проекта бяха представени процедурите за избор на изпълнител, избраните изпълнители и резултатите, които ще бъдат постигнати от реализирането на всяка дейност. Целевите групи на проекта са Комисията, структури на държавната администрация, гражданите, бизнеса и обществеността.

Проектът е заложен като мярка 74 в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. и изпълнението му пряко допринася за изпълнение на целите на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г.

 

www.eufunds.bg

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд