Новини

08.10.2020

Групата на независимите регулатори (IRG) и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) провехода своите редовни заседания

В периода 1-2 октомври 2020 г. се проведоха виртуалните 3-та за 2020 г. Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) и 44-те Пленарни заседания на Съвета на регулаторите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Управителния съвет на Службата на BEREC.

В срещите участие взе участие и председателят на Комисия за регулиране на съобщенията Иван Димитров.

Непосредствено преди заседанията бе проведен работен семинар с ръководителите на националните регулаторни органи, в рамките на който са разгледани резултатите от начина на работата при провежданите в условията на пандемия от Covid-19 до момента виртуални срещи на BEREC. На тази основа са обсъдени и предложения за бъдещата работа на регулатора, предвид поуките до момента.

Пленарните заседания стартираха с избор за председател на BEREC за 2022 г. и заместник-председатели за 2021 г.

След проведени гласувания, за председател на BEREC за 2022 г. и заместник-председател за 2021 г. беше избрана Annemarie Sipkes, директор на отдела за телекомуникации, транспорт и пощенски услуги в Нидерландския орган за потребители и пазари (ACM).

Освен нея за заместник-председатели за 2021 г. бяха избрани и Alejandra Iturriaga de Gandini (CNMC, Испания), Jesmond Bugeja (MCA, Малта) и д-р Rainer Schnepfleitner (AK, Лихтенщайн).

По време на заседанието бяха разгледани и одобрени редица важни  документи, част от които бяха: актуализираните насоки на BEREC за регулирани комуникации в рамките на ЕС и насоките на BEREC относно мрежи с много голям капацитет, както и съответни доклади с резултати от общественото обсъждане на проектите на тези документи.

Одобрени бяха също така първия сравнителен доклад на BEREC за регулирани комуникации в рамките на ЕС и 25-ти сравнителен анализ за международния роуминг, както и доклад на BEREC относно прилагане Регламента за отворен интернет (Регламент (ЕС) 2015/2120) и насоките на BEREC за отворен интернет.

В допълнение бяха приети за обществено обсъждане и проект на работна програма на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за 2021 г. и проект на насоки за подпомагане на националните регулаторни органи при последователното прилагане на географските проучвания за разгръщане на мрежата, Фаза II.

Разгледаните и одобрени документи са публикувани на уеб страницата на BEREC.