Новини

16.09.2020

Покана за включване в Актуализиран списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Глава осма „Решаване на спорове“ от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е определена да изпълнява ролята на орган за уреждане на спорове относно предоставянето на достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура; прилагането на условия и цени за достъп; разполагането на електронни съобщителни мрежи; координирането на дейности; предоставянето на информация относно съществуваща инфраструктура и планирани строежи и предоставянето на достъп до физическа инфраструктура в сгради.

При разглеждането на конкретен спор КРС следва да определя ad hoc специализирана комисия, в която да се включва поне един правоспособен юрист. Съгласно чл. 82, ал. 3, изр. второ от ЗЕСМФИ, към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове независими консултанти и външни експерти. В тази връзка, разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от закона предвижда, че за независими консултанти и външни експерти по чл. 82, ал. 3 се определят на случаен принцип лица, включени в публичен списък, утвърден с решение на Комисията.

С цел възмездяване труда на независимите консултанти и външни експерти в Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕСМФИ са предвидени конкретни правила за определяне и заплащане на разноските за привличане на посочените лица (чл. 3 от тарифата, във връзка с чл. 81, ал. 8 от ЗЕСМФИ). Възнаграждението на посочените лица за всеки отработен час е в размер 2 на сто от установената минимална работна заплата за страната. Посоченото възнаграждение се заплаща първоначално от КРС, като в едномесечен срок се възстановява по сметка на Комисията от страните по спора, в съответствие с уважената част от искането.

С Решения № 560/21.12.2018 г. и 406/31.10.2019 г. Комисията утвърди, респ. актуализира Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от ЗЕСМФИ. В изпълнение на чл. 87, ал. 6 от закона списъкът е обнародван в „Държавен вестник“ и публикуван на интернет страницата на КРС.

Съгласно чл. 87, ал. 5 от ЗЕСМФИ, предложения за изменение и допълнение на утвърдения списък по ал. 1 могат да се правят до края на септември на съответната календарна година, като до края на октомври Комисията актуализира списъка. Предложения за включване на специалисти в списъка могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти (чл. 87, ал. 2 от закона).

На основание гореизложеното, молим за Вашите предложения за лица, които да бъдат включени в актуализирания списък на независимите консултанти и външни експерти за специализираните комисии на КРС по ЗЕСМФИ.

Профилът на експертите следва да бъде в областта на проектирането, поддържането и експлоатацията на:

 • далекопроводи ниско, средно и високо напрежение;
 • улично осветление;
 • кадастрални карти и геодезическо заснемане;
 • конструкции на стълбове, мачти и др. физическа инфраструктура;
 • ВиК мрежи в урбанизирани територии;
 • разпределителни газопроводи;
 • железопътни линии, метрополитен, пътища, пристанища и летища;
 • административни и жилищни сгради (по всички части).

Във връзка с чл. 87, ал. 3 от ЗЕСМФИ, предложенията следва да включват следната информация:

 • три имена на независимия консултант или външен експерт;
 • адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
 • данни за образование, специалност, месторабота, заемана длъжност, продължителност на трудовия стаж;
 • опит в изготвянето на експертни становища.

Към предложенията следва да бъдат приложени съответните документи, удостоверяващи квалификацията на независимия консултант или външен експерт (чл. 87, ал. 4 от ЗЕСМФИ).

Срокът, в който можете да правите предложенията Ви, е до 30 септември 2020 г. Предложенията можете да правите в писмена форма на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адрес: info@crc.bg

В случай, че Вашата организация има структури (филиали) по места, моля да уведомите същите за настоящата публикация, с оглед осигуряване на максимално широк кръг от лица. В тази връзка, ще Ви бъдем благодарни и ако уведомите за публикацията и други организации, различни от адресатите на писмото, които биха могли да направят своите предложения за експерти.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 02/949-29-54 (Димитър Крумов Димитров, старши юрисконсулт в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“, дирекция „Правна“ на КРС).