Новини

28.07.2020

Комисията за регулиране на съобщенията прие окончателно решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.

На 23 юли 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в съответствие с регулаторната рамка на Европейския съюз (пазар 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.).
В Решение № 266/23.07.2020 г. на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и становището на Комисията за защита на конкуренцията. Европейската комисия няма забележки по нотифицирания пазарен анализ.
Резултатите от проведения анализ показаха, че разглеждания пазар се състои от четири самостоятелно обособени продуктови пазара, които включват мрежите, собственост на всички активни към настоящия момент предприятия, предоставящи гласови повиквания чрез мобилни мрежи и/или услуги в Република България. КРС определи „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „БУЛСАТКОМ” ЕАД за предприятия със значително въздействие върху пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в собствените им мобилни наземни мрежи.
Наложените задължения на всички посочени предприятия са както следва: достъп до и ползване на необходими мрежови средства и/или съоръжения; прозрачност; равнопоставеност и ценови ограничения, включително задължения за разходоориентираност. На „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД е наложено и задължение за разделно счетоводство.
Окончателното решение, приложеният към него пазарен анализ, заедно с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане и консултации с Комисията за защита на конкуренцията и ЕК са публикувани на 28.07.2020 г. в раздел „Пазарно регулиране - електронни съобщения”.