Новини

28.07.2020

Комисията за регулиране на съобщенията прие окончателно решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 1 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

На 23 юли 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи в съответствие с регулаторната рамка на Европейския съюз (пазар 1 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.).
В Решение № 265/23.07.2020 г. на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и становището на Комисията за защита на конкуренцията. Европейската комисия няма забележки по нотифицирания пазарен анализ.
Резултатите от проведения анализ показаха, че разглеждания пазар се състои от деветнадесет самостоятелно обособени продуктови пазара, включващи мрежите на предприятията, предоставящи услугата терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи на територията на Република България. КРС определи „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БУЛСАТКОМ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, „ВАРНА НЕТ” ООД, ”ВИМОБАЙЛ” АД, „ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” АД, „ЕСКОМ” ООД, „ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, „ДЖИТИТИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „КАБЕЛ САТ – ЗАПАД” ООД, „КУЛБОКС“ АД, „НЕТ 1” ЕООД, „НЕТ ИС САТ” ЕООД, „НЕТФИНИТИ” ЕАД, „НОВАТЕЛ“ ЕООД, „ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД, „ТЕЛЕКОМ 1” ЕООД, „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за предприятия със значително въздействие върху пазара на едро за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи.
Наложените задължения на всички посочени предприятия са както следва: задължение за достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и/или съоръжения; задължение за прозрачност; задължение за равнопоставеност; ценови ограничения, включително задължение за разходоориентираност. На „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД е наложено и задължение за изготвяне и публикуване на Типово предложение за взаимно свързване (ТПВС/типово предложение) и задължение за разделно счетоводство.
Окончателното решение, приложеният към него пазарен анализ, заедно с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане и консултации с Комисията за защита на конкуренцията и ЕК са публикувани на 28.07.2020 г. в раздел Пазарно регулиране - електронни съобщения.