Новини

11.05.2020

Комисията за регулиране на съобщенията продължава наблюдението върху мобилните мрежи и дейността на лицензираните пощенски оператори

 
Мобилни оператори
 
В периода 30.04.-05.05.2020 г. се отчита плавно намаление на потреблението на телефонни услуги и достъп до интернет спрямо предходната седмица. Най-високо се запазва потреблението на услугата фиксиран достъп до интернет. Съгласно подаваната от операторите информация, повишеното потребление на достъпа до интернет не се отразява на качеството при предоставянето му.
 
Според данните, подадени към КРС до 05.05.2020 г., потреблението спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение, продължава да е по-високо, като процентно данните са следните:
 
  • мобилна мрежа, гласов трафик – 8 %;
  • мобилна мрежа, трафик на данни – 6 %;
  • фиксирана мрежа, гласов трафик – 1,5 %;
  • фиксирана мрежа, трафик на данни – 19 %.
 
Комисията продължава наблюдението на радиочестотния спектър, предоставен на мобилните оператори, както и провеждането на специализирани измервания на качеството на предоставяните услуги до крайните потребители. И през настоящия период не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи. При проведените 2672 тестa, през периода са констатирани нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.66 % успешни повиквания за гласовите услуги. Регистрираните средни стойности на скоростите на достъп до файлове в интернет през 4G (LTE) мрежите на мобилните оператори са: 54÷93 Mbps за София и 16÷28 Mbps в някои райони от страната.
 
Остават в сила и предприетите от мобилните оператори действия по предоставяне на допълнителни услуги в периода на извънредното положение.
 
Лицензирани пощенски оператори
 
В периода 30.04.- 05.05.2020 г., не се наблюдават съществени промени в предоставяните пощенски услуги на територията на страната спрямо предходната седмица.
 
При продължаващите съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, във връзка с постановление на Софийска градска прокуратура, за периода не е констатирано начисление на допълнителни такси при предоставяните услуги в условията на извънредно положение.