Новини

05.05.2020

Позиция на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно разгръщането на 5G мрежи и опазване на общественото здраве

Във връзка с повишаване информираността на обществеността относно бъдещото разгръщане на 5G мрежите в Европа, Органът на европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) разпространи на 20 април 2020 г. до националните регулаторни органи информация относно въпроси от обществен интерес, свързани с механизмите за регулиране и контрол на разгръщането на мрежи от пето поколение и опазване на общественото здраве.
Разгръщане на 5G мрежите и опазване на общественото здраве
 • Защитата на общественото здраве и безопасността на гражданите е от първостепенно значение за Европейската комисията (ЕК). Всички рискове за здравето и безопасността на гражданите, възникващи от въвеждането на нови технологии, трябва да бъдат правилно оценени и да бъдат предприети необходимите стъпки, гарантиращи прилагането на този принцип. Този предпазен подход се прилага към всички инициативи на Европейската комисия, включително тези, свързани с разгръщането на 5G мрежи.
 • Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета относно ограничаване излагането на населението на електромагнитни полета (ЕМП) определя строги ограничения в съответствие с насоките на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP). Това означава, че определените в препоръката ограничения за излагане на ЕМП, са минимум 50 пъти по-строги от пределните нива, които международните научни доказателства предполагат, че имат някакъв ефект върху здравето. Тези ограничения не са задължителни за държавите-членки на ЕС. Европейският кодекс за електронни съобщения, обаче се позовава на тях и призовава държавите-членки да осигурят последователното им прилагане.
 • През март 2020 г. ICNIRP публикува нови препоръки за излъчване на устройства за мобилни мрежи от пето поколение. След 20 години, и въз основа на обширен преглед на научните доказателства и на база обществени консултации, новите насоки на ICNIRP потвърждават целесъобразността на съществуващите ограничения за излагане на ЕМП с малки адаптации на методите за измерване и пределните нива на защита във връзка с по-високи 5G честоти.
 • ЕК внимателно следи констатациите на ICNIRP и ще преразгледа Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета въз основа на преглед от страна на съответните научни комитети (Научен комитет по здравни, екологични и възникващи рискове - НКЗЕВР) - или Механизма за научни становища - SAM).
 • Очаква се 5G мрежите да използват по-малки клетки с по-ниски нива на мощност и следователно, по-ниски нива на излагане от съществуващите (големи) клетки, използвани при 4G мрежите. При разгръщането на 5G мрежите oбщото излагане на ЕМП ще бъде сравнимо със съществуващите нива и се очаква да остане далеч под определените на международно ниво и препоръчителни за ЕС безопасни за здравето нива за излагане.
 • Излагането на ЕМП в рамките на препоръчаното към момента на международно и ЕС ниво, е класифицирано от Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО) в доклад от 2011 г. като „възможно канцерогенно“. С оглед създаване на яснота и поставяне на тази дефиниция в перспектива, агенцията поставя стерилизираните зеленчуци в същата категория на „възможно канцерогенни“ продукти, и счита тази категорийна група за по-малко рискова от групата на „вероятно канцерогенни“, където попадат консумацията на червено месо, работа нощна смяна или пиене на горещо кафе, които IARC счита за „вероятно канцерогенни”, което представлява по-висока категория на риска. Докладът също така прави разлика между различните източници на излагане на ЕМП, като изтъква например, че типичното излагане, на което е изложен мозъкът на хората от базовите станции на мобилните мрежи на покривите на сградите, както и тези на телевизионните и радиостанции, са с няколко степени по-ниски от тези на 2G мобилните телефони.
 • Източници в социалните медии свързват 5G мрежите с разпространението на коронавирус. Тези данни се идентифицират като дезинформация и социалните медии и платформи (например YouTube, Facebook) незабавно премахват проблемното съдържание, веднага след като бъде докладвано, като същевременно приоритизират показване на съдържание от достоверни и авторитетни източници.
 • Няма връзка между 5G и коронавируса. Според неотдавнашно официално съобщение на СЗО:
„Вирусите не могат да пътуват по радиовълни/мобилни мрежи. COVID-19 се разпространява в много страни, които нямат 5G мобилни мрежи. COVID-19 се разпространява чрез въздушни капчици, когато заразен човек кашля, киха или говори. Хората могат също да се заразят, чрез докосване на заразени повърхности и след това чрез пипане на очите, устата или носа."
 • 5G е новото поколение мобилна мрежова технология, която използва нейонизиращи радиовълни, поради което е невъзможно да има каквото и да е влияние върху разпространението на вируса.
 • ЕК вече подкрепя солидни научни изследвания в сферата на ЕМП излъчвания. Всяко ново технологично решение върви успоредно с анализ на потенциалното му въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Регулации за прилагане на улеснен режим на разгръщане на 5G
 • Мобилните мрежи от пето поколение (5G) ще трансформират икономиката и общество. 5G ще направи възможно създаването на нови услуги в сфери като здравеопазване, енергетика, транспорт и образование.
 • 5G (и бъдещите 6G) мрежи ще използват много по-малки антени в сравнение с използваните в момента. В същото време чрез новите антени ще се постигне много по-добро покритие и по-висока скорост на връзката. Те също ще бъдат по-малко видими и ще имат по-ниско електромагнитно излъчване и могат да бъдат сравнени с WiFi инсталациите.
 • Предвид тези характеристики, и с цел ускоряване внедряването в ЕС на тази важна нова технология, бюрократичните процедури трябва да бъдат облекчени, като същевременно се гарантира, необходимият контрол от компетентните органи. В тази връзка, до юни ЕК планира да приеме регламент за изпълнение, който да бъде в съответствие с новите правила на ЕС за електронни съобщения (Европейски кодекс за електронните съобщения).
 • Проектът на регламент на ЕК определя ограниченията за определен набор от физически и технически характеристики на точките за безжичен достъп с малък обхват, включително обем, тегло, визуално въздействие и мощност на излъчване. Тези характеристики са избрани така, че да създадат значителен мащаб на съоръженията за точки за безжичен достъп с малък обхват в единния пазар и да генерират широко обществено приемане и доверие при тяхното внедряване, като гарантират естетичното визуално въздействие и високи нива на защита на общественото здраве във връзка с ЕМП (в съответствие с Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета).
 • Проектът на Регламент не въвежда нови нива на излагане на ЕМП в ЕС, нито променя правомощията на националните органи да определят общоприложими визуални или екологични ограничения или нива за ЕМП, приложими за малки или по-големи клетки (в съответствие с Кодекса). Той не променя правомощията на компетентните органи да прилагат тези правила. В допълнение всички съоръжения и инсталациите трябва да спазват приложимите национални или регионални разпоредби.
 
Пълният текст на позицията на BEREC е публикуван в английския вариант на страницата на КРС /crc.bg/ в раздел „Новини“.