Новини

04.05.2020

Комисията за регулиране на съобщенията продължава наблюдението върху мобилните мрежи и дейността на лицензираните пощенски оператори

Мобилни оператори

 В периода 24.04.2020-30.04.2020 г. продължава да се наблюдава намаление на потреблението на телефонни услуги и мобилен достъп до интернет спрямо предходната седмица. Потреблението на фиксирани гласови услуги е почти същото, както преди обявяване на извънредното положение. При останалите услуги, потреблението продължава да е по-високо. По данни на операторите, повишеното потребление на услугата достъп до интернет продължава да не се отразява на качеството на предоставяната услуга.

Според данните, подадени към КРС до 30.04.2020 г., потреблението спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение, е както следва:

  • мобилна мрежа, гласов трафик – 11 %;
  • мобилна мрежа, трафик на данни – 7 %;
  • фиксирана мрежа, гласов трафик – 3 %;
  • фиксирана мрежа, трафик на данни – 23 %.

 Комисията продължава наблюдението на радиочестотния спектър, предоставен на мобилните оператори, както и провеждането на специализирани измервания на качеството на предоставяните услуги до крайните потребители. И през настоящия период не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи. При проведените 4747 тестa, през периода са констатирани нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.81 % успешни повиквания за гласовите услуги. Регистрираните средни стойности на скоростите на достъп до файлове в интернет през 4G (LTE) мрежите на мобилните оператори са: 47÷108 Mbps за София и 20÷28 Mbps в някои райони от страната.

 Остават в сила и предприетите от мобилните оператори действия по предоставяне на допълнителни услуги в периода на извънредното положение.

 Лицензирани пощенски оператори

 В периода 24.04.2020-30.04.2020 г., не се наблюдават съществени промени в предоставяните пощенски услуги на територията на страната спрямо предходната седмица.

 Продължават съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, във връзка с постановление на Софийска градска прокуратура. За разглеждания период е констатирано начисление на допълнителни такси при предоставяне на услуги в условията на извънредното положение от още един пощенски оператор.