Новини

29.04.2020

Комисията за регулиране на съобщенията продължава наблюдението върху мобилните мрежи и дейността на лицензираните пощенски оператори

 
Мобилни оператори
 
В периода 16.04.2020-23.04.2020 г. продължава да се наблюдава намаление на потреблението на телефонни услуги и достъп до интернет спрямо предходната седмица. Въпреки тази тенденция, потреблението продължава да е по-високо спрямо периода преди обявяване на извънредното положение. Повишеното потребление на услугата достъп до интернет се дължи на фактори, като работа от вкъщи, онлайн обучение и редица инициативи на театри и опери, които предоставят възможност на потребителите да гледат спектакли онлайн, както и музеи, предлагащи виртуални разходки.
 
Според данните, подадени към КРС до 23.04.2020 г., потреблението спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение, е както следва:
 
  • мобилна мрежа, гласов трафик – 13 %;
  • мобилна мрежа, трафик на данни – 12 %;
  • фиксирана мрежа, гласов трафик – 8 %;
  • фиксирана мрежа, трафик на данни – 23 %.
 
В подкрепа на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб, мобилните оператори са изпратили SMS към своите потребители, с цел популяризиране на разработеното мобилно приложение ViruSafe https://app.coronavirus.bg/. Приложението е напълно безплатно за всички потребители и им дава възможност да се включат и подпомогнат отговорните институции в действията им срещу разпространението на COVID-19.
 
Комисията продължава наблюдението на радиочестотния спектър, предоставен на мобилните оператори, както и провеждането на специализирани измервания на качеството на предоставяните услуги до крайните потребители. И през настоящия период не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи. При проведени около 2000 тестa, през периода са констатирани нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.77 % успешни повиквания за гласовите услуги. Регистрираните средни стойности на скоростите на достъп до файлове в интернет през 4G (LTE) мрежите на мобилните оператори са: 35÷165 Mbps за София и 19÷26 Mbps в някои райони от страната.
 
Остават в сила и предприетите от мобилните оператори действия по предоставяне на допълнителни услуги в периода на извънредното положение.
 
Лицензирани пощенски оператори
 
В периода 16.04.2020-23.04.2020 г., не се наблюдават съществени промени в предоставяните пощенски услуги на територията на страната спрямо предходната седмица.
 
От извършените съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, във връзка с постановление на Софийска градска прокуратура, е констатирано начисление на допълнителни такси при предоставяне на услуги в условията на извънредното положение  на три от  десетте пощенски оператори с най-голям относителен дял в общия размер на приходите от курирески услуги за 2018 г.  
 
След анализ на резултатите от проверките, и при наличие на данни за извършени административни нарушения, съответните контролни органи ще предприемат действия по компетентност.