Новини

21.04.2020

Комисията за регулиране на съобщенията продължава наблюдението върху мобилните мрежи и дейността на лицензираните пощенски оператори

 
Мобилни оператори
 
В периода 08.04.2020-15.04.2020 г. се наблюдава плавно намаление на потреблението на телефонни услуги и достъп до интернет спрямо предходната седмица. Въпреки това, то продължава да е по-високо спрямо периода преди обявяване на извънредното положение.
 
Според данните, подадени към КРС до 15.04.2020 г., потреблението спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение, е както следва:
 
  • мобилна мрежа, гласов трафик – 21 %;
  • мобилна мрежа, трафик на данни – 14 %;
  • фиксирана мрежа, гласов трафик – 13 %;
  • фиксирана мрежа, трафик на данни – 30 %.
 
В изпълнение на своите задължения операторите осъществяват непрекъснато наблюдение за осигуряване нормално функциониране на мрежите за обезпечаване на непрекъсваемост на услугите.
 
Комисията продължава наблюдението на радиочестотния спектър, предоставен на мобилните оператори, като извършва и специализирани измервания за качеството на предоставяните услуги до крайните потребители. И през настоящия период не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи. При проведени около 4000 тестa през периода са констатирани нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.54 % успешни повиквания за гласовите услуги. Регистрираните средни стойности на скоростите на достъп до файлове в интернет през 4G (LTE) мрежите на мобилните оператори са близки до тези от предходния период и са както следва: 54÷139 Mbps за София и 12÷22 Mbps в някои райони от страната.
 
Остават в сила и предприетите от мобилните оператори действия по предоставянето на допълнителни услуги в периода на извънредното положение.
 
 
Лицензирани пощенски оператори
 
В периода 08.04.2020-15.04.2020 г. не се наблюдават промени в предоставяните пощенски услуги на територията на страната спрямо предходната седмица.
 
 
Във връзка с постановление на Софийска градска прокуратура, КРС съвместно с Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите извършват проверки на пощенски оператори относно правомерността на начислени допълнителни такси при предоставяне на услуги в условията на извънредно положение.