Търсене в сайта

КРС обявява търг за лицензия за цифрово радиоразпръскване по технология DRM

           Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 449 от 22 март 2007 г. обяви търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на къси вълни по технология DRM за територията на гр. София и обл. София и предавания за чужбина със зони на разпространение Западна Европа и САЩ.Тръжните книжа, утвърдени с Решение № 450 от 22 март 2007 г. на КРС, могат да се закупуват на адрес: гр. София, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, етаж 2, стая № 203, всеки работен ден от 9.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в срок от 13 април 2007 г. до 11 май 2007 г. (включително).Срокът за подаване на заявления за участие в търга е най-късно до 17.00 часа на 01 юни 2007 г. Заявленията се приемат всеки работен ден от 9.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на КРС, етаж 2, стая № 203. Всяко заявление се комплектова с всички изискуеми, съгласно Тръжните книжа, приложения и други документи.Решение № 449 от 22 март 2007 г. е обнародвано в ДВ. бр. 31 от 13 април 2007 г.  

За контакти: 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg , 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg , 

телефон: 02/949 22 73