Новини

16.03.2020

Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

        Напомняме Ви, че може да заплатите дължимите към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по следните начини:

 

  1. Заплащане на 4 /четири/ равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения (Тарифата). В този случай срокът за заплащане на таксите за второ тримесечие изтича на 31.03.2020 г.

 

  1. Еднократно заплащане в срок до 31.03.2020 г., като ползвате отстъпка от 5 %, съгласно чл. 13, ал. 2 от Тарифата.

 

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, пл. “Княз Александър Първи” № 1.

                

Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720.