Новини

21.06.2019

КРС прие окончателното решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение

На 18 юни 2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение относно определяне, анализ и оценка на пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение в Република България в съответствие с регулаторната рамка на ЕС (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC от 9 октомври 2014 г.).  

В окончателното решение на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и са взети под внимание становищата на Комисията за защита на конкуренцията и постъпилите от Европейската комисия (ЕК) препоръки след нотификацията на пазара.

Резултатите от извършения пазарен анализ показаха, че не са налице предпоставки, които да възпрепятстват ефективната конкуренция, тъй като нито едно предприятие не притежава значително въздействие върху съответния пазар. На основание разпоредбите на чл. 155, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения, всички специфични задължения, наложени на предприятието със значително въздействие в предходния кръг на пазарния  анализ следва да бъдат оттеглени.

КРС определя преходен период до отмяната на специфичните задължения, наложени на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с Решение № 372/13.08.2015 г. В срок от 12 месеца, считано от публичното оповестяване на интернет страницата на „Българска телекомуникационна компания” EАД на общи условия по чл. 15, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа), „Българска телекомуникационна компания” EАД няма право да прекратява и/или изменя условията на договорите, сключени при условията на наложените специфични задължения. До публичното оповестяване на общи условия „Българска телекомуникационна компания” EАД предоставя достъп до и/или съвместно ползване на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа) при условията на задълженията, предвидени с Решение № 372/13.08.2015 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Окончателното решение, пазарният анализ - приложение към него, заедно с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане и консултации с Комисията за защита на конкуренцията и ЕК са публикувани на 21.06.2019 г. в „Пазар на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC от 9 октомври 2014 г.” , подраздел „Окончателни решения, приети от КРС в резултат от трети кръг определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщения” на раздел „Пазарно регулиране – електронни съобщения”.