Търсене в сайта

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Във връзка с § 42 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (обн. ДВ, бр. 14 от 2009 г.), Комисията за регулиране на съобщенията уведомява за следното:

           

Лицата, на които са издадени лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие по реда на § 9а, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби, следва да подадат в едномесечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията заявления (свободен текст) до Комисията за регулиране на съобщенията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. Заявленията следва да бъдат придружени от удостоверение за актуално състояние на търговската регистрация на заявителя.