Търсене в сайта

КРС предлага на обществено обсъждане Проекта за изменение на спецификациите за преносимост на мобилните номера

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект за изменение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (приети с решение № 1477 от 20.12.2007 г. на КРС, обн.,ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г.)
 

Целта на измененията е спецификациите да се уеднаквят терминологично и стилистично с Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост във фиксираните мрежи.

           

Проектът предвижда КРС да определя начина за информиране при повикване към пренесен номер, съгласувано с предприятията. Засилват се мерките за предотвратяване на злоупотреби от страна на доставчиците при подаване на заявления за преносимост като даряващият доставчик няма право на контакти с клиента с цел предлагане на по-изгодни условия.

 
Въвеждат се задължения абонатите да заплащат неустойки при прекратяване на срочни договори и лизинг преди издаване на удостоверението за пренасяне на номер. Уеднаквяват се основанията за отказ и срокът за въвеждане на обща база данни от мобилните и фиксираните предприятия.

 
КРС счита, че предложените изменения ще създадат по-добри условия за осъществяване на преносимост в мобилните мрежи и ще гарантират в пълна степен избора на потребителите на мобилни телекомуникационни услуги.

             

Проектът за изменения се предоставя за обществено обсъждане на заинтересованите страни в срок до 28 февруари. Мненията и предложенията се очакват на адрес гр.София, ул.”Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.

 

Пълният текст на проекта е публикуван в раздел „Обществено обсъждане и консултации”