Търсене в сайта

КРС прие проект на Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения

      Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) прие проект на Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения (проект на Регулаторна политика). Проектът е приет в изпълнение на правомощията на Комисията, определени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г., да изготви Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения. Приетият от Комисията проект определя основните цели при управлението и разпределението на номера, адреси и имена както и съществените задачи в краткосрочен и средносрочен план, обуславящи постигането на тези цели. Също така са установени основните принципи при определяне на икономическата и тарифна политика в сектора. В съответствие с разпоредбата на  чл. 30, т. 7 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Регулаторната политика е публикуван на страницата на Комисията в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок от датата на настоящата публикация на адрес гр.София, ул."Гурко" №6, Комисия за регулиране на съобщенията.