Търсене в сайта

Таблица с неприетите от КРС становища след обществено обсъждане на проекта на Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и доставяне и изплащане на пощенските парични преводи


 

Забележки

Мотиви

Статус

Мотиви по статуса

1. Освен ограничението за размери при доставката на пратките е необходимо да се регламентират и ограничения по доставката на пратките в пощенските кутии и относно теглото на пратките. Редно е посочените ограничения да бъдат еднакви за всички пощенски оператори на универсална пощенска услуга.

Не са посочени.

Не се приема.

Една от промените в ЗПУ (чл. 36, ал. 1) касае премахване на ограничението в теглото при доставяне на пощенски пратки. Това е направено с цел хармонизиране на законодателството с Директива 97/67/ЕС – чл. 3 предвижда доставка до местоживеенето.

2.  В съответствие с изискванията на чл.36, ал.1, т.1 и 2 от ЗПУ е необходимо в чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 да се предвиди ограничение за тегло на пратките до 1 кг.

Не са посочени.

Не се приема.

С промяната на ЗПУ, в сила от 01.01.2007 г., е премахнато и цитираното ограничение.

3. В чл.17 (2) да отпадне текста "подателя или".

Не са посочени.

Не се приема.

Не следва на подателя да се отнема тази възможност. Разпоредбата на чл. 17, ал. 2 не противоречи на действащото законодателство , касаещо заплащане на пощенските услуги.

4. Да се добавят следните нови текстове (членове):

"Пощенски пратки и пощенски колети, за които има съмнение за наличие на забранени вещества и предмети да се предоставят на получателите след изпълнение изискванията на чл. 93 от ЗПУ".

Не са посочени.

Не се приема.

Специализираният ред за прилагане на чл. 93 от ЗПУ е доразвит в Наредба за пощенската сигурност, чиито разпоредби не следва да бъдат преповтаряни в разглеждания подзаконов нормативен акт.

"Пощенски парични преводи, за които има съмнение за изпиране на пари, да се изплащат на получателите при стриктно изпълнение изискванията на "Вътрешните правила за мерки срещу изпиране на пари в системата на "Български пощи" ЕАД".

Не са посочени.

Не се приема.

Цитираният документ е вътрешен за „Български пощи” ЕАД и касае само дружеството.

 5. По чл.6, ал.2 е необходимо да се дефинира понятието „домакинство” по смисъла на Общите правила или да се препрати към текст на друг нормативен акт, каквато е например т.2 от §1 на Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, където се определя:

„Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.”

Не са посочени.

Не се приема.

При наличието на легална дефиниция в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, понятието не следва да бъде определяно.

6.Чл.15 да се допълни, като се регламентират случаите, когато получателите са лица, над които е учредено настойничество или попечителство, съгласно глава десета от Семейния кодекс.

Не са посочени.

Не се приема.

Смислово забележката не е свързана с чл. 15 от проекта.

7. Предлагаме в Общите правила да се регламентират условията за доставяне на пощенски пратки и колети и изплащане на парични преводи на получатели, временно пребиваващи в хотели, почивни станции, лечебни заведения, военни поделения и др.

Практиката го изисква.

Не се приема.

Направените предложения биха могли да бъдат реализирани чрез института на упълномощаване, предвиден в чл. 15 от настоящия проект, както и чрез услугата „до поискване” в пощенската служба по местопребиваване на получателя.

8. В заглавието да отпадне думата „изплащане"

в съответствие с § 1, т. З от ДР на ЗПУ.

Не се приема.

Посоченият § 1, т. 3 от ДР на ЗПУ касае доставяне на пощенски пратки и е несъотносим към пощенските парични преводи, дефинирани в т. 10 от същия § 1 на ДР на ЗПУ.

9. В чл. 1 не е направено уточнението дали проекта се отнася за всички пощенски пратки по смисъла на чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗПУ. Считаме, че това е необходимо и във връзка с останалите текстове от проекта, отнасящи се до пощенските пратки.

По подобен начин и за пълнота следва да се укаже дали правилата са относими за вътрешни и за международни пратки и има ли различия в условията за доставка за едните и за другите.

би следвало да има известни различия за отделните категории пратки по цитираната законова разпоредба.

Не се приема.

Проектът на Общи правила се изготвя въз основа разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗПУ. В текста има препратка към ал. 1 на същия чл. 36, в която изрично е указано, че се касае за пощенските пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи по чл. 34, където са изброени видовете пратки и услуги, които са и предмет на проекта.

10. Предлагаме чл. 7 да се допълни в смисъл, че между съответните пощенски оператори и юридическите лица се сключва договор за доставката на пощенски пратки и пощенски колети, както и основните права и задължения на страните по него.

Не са посочени.

Не се приема.

Чл. 7 от Общите правила урежда неуредените с договор отношения между съответните пощенски оператори и юридически лица. Настоящият акт не следва да налага права и задължения на субектите, които имат възможност да уредят отношенията си свободно при условията на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите.

11. От чл. 10 и чл. 13 на проекта не става ясно кога и в каква форма се сключва допълнителното споразумение.

Не са посочени.

Не се приема.

Настоящият акт единствено рамкира неуредените с допълнително споразумение между потребителите и пощенските оператори условия за доставяне на пощенските пратки. В чл. 36, ал. 1 от ЗПУ няма императивни изисквания относно допълнителното споразумение, което може да бъде сключено свободно при условията на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите.

12. В чл. 11 предлагаме да се посочат горни граници за съхраняване на пратките в пощенската станция, напр. 1 година, след което да се регламентира какво и по какъв начин се случва с непотьрсените пратки, колети и записи.

Не са посочени.

Не се приема.

Съгласно чл. 18 и 19 от проекта, тези въпроси следва да се уреждат в Общите условия на договора с потребителите.

13. Считаме, че в чл. 14 следва да се допълни с посочването на сметката на подателя по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗПУ. Сегашният текст предлагаме да се допълни от кого, кога и как се посочва сметката.

за яснота

Не се приема.

Смисълът на чл. 14 е ясен и не противоречи на § 1, т. 9 от ДР на ЗПУ. Начинът на посочване на сметката би следвало да се извършва по усмотрение на потребителите на услугите.

14. В проекта, с изключение на чл. 17, ал. 2, не се съдържат правила за заплащането на извършените доставки, като те са част от условията за доставяне. Предлагаме да бъдат разписани общи текстове в тази посока.

Не са посочени.

Не се приема.

Заплащането на пощенските услуги не се включва в дейността по доставянето на пощенски пратки, което според разпоредбата на §1, т. 3 от ДР на ЗПУ е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставяне и завършва с връчването на пощенските пратки на получателите.

15. Според нас, проектът следва да се допълни с разпоредби, даващи общи правила за рекламациите по доставките.

Те са част от защитата на потребителите и от общите условия на пощенските оператори, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗПУ и следва да има връзка между случаите на рекламации и общите условия на доставка.

Не се приема.

Както е посочено в мотивите към забележката, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗПУ, процедурите за рекламации и обезщетения са предмет на Общите условия на договора с потребителите.