Търсене в сайта

Таблица с неприетите от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища след обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗПУ и ЗЕДЕП

 

Забележки

Статус

Мотиви по статуса

1. Така проведената процедура е опорочена и следва да бъде проведена повторно;

В т. 2 от решение №2335/22.12.2006 г. на КРС е прието Проекта да бъде изпратен на Министъра на финансите за одобрение. От приетия по този начин текст не става ясно дали към момента на даване на своето становище (одобрение или неодобрение) на Министъра на финансите ще бъдат известни, направените от заинтересованите страни бележки, които да могат да бъдат обсъдени и от него.

Съгласно текста на чл.63 от ЗПУ размерите на лицензионните такси и на таксите за регистрация се определят от Министерския съвет по предложение на КРС и на Министъра на финансите, т.е. законодателят е предвидил двата органа да имат еднаква компетентност по отношение на Тарифата, съответно да могат да формират мнението си при съобразяване с предвидените в закона процедури. Към настоящия момент излиза, че Министъра на финансите е лишен от възможността да се запознае с резултатите от процедурата по обществено обсъждане, което може да изкриви даденото от него становище.

Не се приема

След приключване на процедурата по обществено обсъждане таблицата с неприетите забележки и коригирания с приетите забележки проект на Тарифа ще бъдат изпратени на Министерството на финансите за съгласуване и предложения за окончателен текст на Тарифа.

2. Съгласно чл. 63 от ЗПУ размерите на лицензионните такси и на таксите за регистрация се определят от Министерския съвет по предложение на КРС и Министъра на финансите, т.е. КРС е разширила приложеното поле на ЗПУ, тъй като чл.62 изчерпателно изброява кои са лицензионните и регистрационни такси, а навсякъде в текста, където е преценено събирането на друга такса е извършено препращане към предвидената в чл.63 от ЗПУ Тарифа.

Не се приема

Със ЗИД на ЗПУ, (Изм.ДВ, бр. 37 от 2006 г. в сила от 01.01.2007 г.), чл.62, ал.3 се въвеждат лицензионни такси за изменение, допълнение или прехвърляне на индивидуални лицензии.

3. Буди недоумение какво е наложило необходимостта от двойно увеличение на таксата, предвидена в чл.19, ал.1,т.2,б.”в”, който става чл.19, ал.1, т.2,б.”б”, както и увеличението с 20% на таксата по чл.18,ал.1, т.1 и т.2 б, „в”.

Не се приема

Проектът за изменение и допълнение на Тарифата е разработен при спазване на принципа за разходоориентираност на таксите.

4. На практика, към настоящия момент няма реална конкуренция на пазара на универсална пощенска услуга. Забавянето на процеса на либерализация на пощенския пазар до голяма степен се дължи на високия размер на първоначалната лицензионна такса, която с настоящия Проект се увеличава още. Неясен остава фактът как ще бъде стимулирано развитието на конкуренцията, когато се увеличават държавните такси. Искам да подчертая, че съгласно чл. 9 от Директива 97/67/ЕС процедурите по регистриране и лицензиране следва да бъдат прозрачни, пропорционални и базирани върху обективни критерии. При лицензиране на оператор за предоставяне на универсална пощенска услуга считаме, че напълно е погазен принципа на пропорционалност, тъй като такса от 20 000 лв., камо ли от 25 000 лв. не е пропорционална на извършените от регулатора разходи, като се има предвид, че не се касае за предоставяне на суверени права на държавата под формата на ограничен ресурс.

Поради изложеното предлагаме да се намали таксата за лицензиране на оператори за предоставяне на универсална пощенска услуга, съобразно разходите, направени от КРС при извършването на лицензионната дейност.

Не се приема

Съгласно т. 3 от посоченият Чл. 9 от Директива 97/67/ЕС процедурите по въвеждане и предоставяне на „общи разрешителни” и „индивидуални лицензии” трябва да бъдат прозрачни, недискриминиращи, пропорционални и базирани върху обективни критерии. В тази връзка в Глава пета на ЗПУ „Индивидуални лицензии и регистрации за извършване на пощенски услуги” подробно са разписани процедурите, изискванията и съответно правата и задълженията на заявителите, които кандидатстват за извършване на пощенски услуги. ЗПУ е изцяло хармонизиран с Директива 97/67/ЕС.

В чл. 64 от ЗПУ подробно е разписано как се разпределят лицензионните такси и таксите за регистрация, които се събират от КРС.

Във връзка с горното размерът на всяка такса в Тарифата е получен след изчисления на броя заети експерти от КРС и времето, през което те ще бъдат ангажирани с обработка на различните документи, коригиран с коефициента за разход за издръжка. При определяна на първоначалните лицензионни такси е направена експертна оценка относно необходимите дни на специализираната комисия за разглеждане на подадени заявления за предоставяне на цялата УПУ или част от нея.