Търсене в сайта

Регистри на ДКД 1998-2002 г.

РЕГИСТЪР
на издадените удостоверения за одобрение на типа на крайните устройства и радиосъоръжения за граждански нужди от ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
 

В колона "Забележка" са посочени честотен обхват и/или интерфейс/мрежа, където:

  • ALL – Analogue Leased Line

  • DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications

  • DLL – Digital Leased Line

  • GSM – Global System (Standard) for Mobile communications

  • ISDN – Integrated Services Digital Network

  • NMT – Nordic (Scandinavian) Mobile Telephone system

  • PSTN – Public Switched Telephone Network

  • X.25