Годишен доклад 2004 за дейността на КРС в областта на пощенските услуги за 2004 г.