Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2009 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С оглед разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008 г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008 г.), вие имате задължение за предоставяне на информация за дейността си за предходната година в срок до 30 април 2010 г. В тази връзка ви уведомяваме, че Комисията за регулиране на съобщенията одобри образци на въпросници за отчет на дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за 2009 г., публикувани по-долу.

 

Попълнените въпросници изпращайте на адрес: 

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: market2009@crc.bg.

 

                                Телефон за допълнителна информация по въпросниците за отчет на дейността през 2009 г.: (02) 949 22 66.

 

 

 

 

Въпросници за отчет на дейността през 2009 г.  на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения