Регистър на лицата, подали конкурсна документация за участие в неприсъствен конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез две мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съобразно първия етап от плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет обявен с решение № 358 на КРС от 08.04.2009 г. /дв.бр.28 от 14.04.09г./