Регистър на лицата, зaкупили конкурсна документация за участие в неприсъствен конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез две мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съобразно първия етап от плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет