Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № 34/23.01.2020 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация за дейността си през 2019 г.”, следва да предоставят информация съгласно образци на въпросници и инструкции към тях, съдържащи се в Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4-01, Приложение 4-02, Приложение 5, и Приложение 6 към решението и образец на формуляр от Приложение 8 към решението.

Срокът за предоставяне на информацията е 1-ви март 2020 г.

ВАЖНО!

Всички предприятия, посочени в списъка по-горе, независимо от това дали през 2019 г. са осъществявали дейност или не, в срок до 1-ви март 2020 г., следва да попълнят и изпратят в КРС следните два формуляра:

  1. Формуляр на въпросник „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение 1 към Решение № 34/23.01.2020 г. на КРС)
  2. Формуляр Заявление за създаване на профил в информационната система на КРС за on-line попълване и подаване на въпросници“, съдържащ се във файл „08-Zayavlenie-profil-online-system.xls (Приложение 8 към Решение № 34/23.01.2020 г.).

Необходимостта от попълване на останалите 6 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от 2 до 6 към решението) зависи от това какви електронни съобщителни услуги сте предоставяли през 2019 г. - всяко предприятие следва да попълни първо формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което, съгласно указанията от последната страница на този формуляр, да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

Образците на въпросниците и инструкциите към тях от приложения 1 - 6 се съдържат съответно във файлове формат „*.xls” и формат „*.pdf”, достъпни чрез следните линкове:

1. Файл „01-Formular-OBSHTA_CHAST-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ” към въпросник за отчет на дейността през 2019 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „01-INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST.pdf”;

2. Файл „02-Formular-Fiksirana-telephonna_usluga-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2019 г. на предприятията, предоставящи фиксирана телефонна услуга и/или достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор" и/или телефонна услуга чрез обществени телефони”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „02-INSTRUKCIYA-Formular-Fiksirana-usluga.pdf”;

3. Файл „03-Formular-Mobilni-uslugi-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2019 г. на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „03-INSTRUKCIYA-Formular-Mobilni-uslugi.pdf”;

4.1 Файл „04-01-Formular-Internet-prenos-na-danni-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2019 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „04-01-INSTRUKCIYA-Formular-Internet.pdf”;

4.2. Файл „04-02-Formular-Mrejova-neutralnost-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 през 2019 г. от предприятията, предоставящи услуги на дребно за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет“. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „04-02-INSTRUKCIYA-Formular- Mrejova-neutralnost.pdf”;

5. Файл „05-Formular-TVRadio-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2019 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, вкл. наземно радиоразпръскване и IPTV”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „05-INSTRUKCIYA-Formular-TVRadio.pdf”;

6. Файл „06_Formular-Linii-pod-naem-2019.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2019 г. на предприятията, предоставящи услугата линии под наем, вкл. международни линии под наем”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „06-INSTRUKCIYA-Formular-Linii-pod-naem.pdf”.

Попълнените формуляри на въпросници, заедно с придружително писмо към тях, съдържащо информация за видовете въпросници, които предоставяте, се подават в КРС по един от следните три начина:

1. Чрез електронния портал на комисията; или

2. На хартиен носител и по електронна поща на адрес market@crc.bg; или

3. На електронен носител.

Чрез електронния портал на комисията можете да подадете към деловодството на КРС формулярите като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *xls; *.pdf), като използвате документния портал на КРС. За целта трябва да притежавате валидно удостоверение за универсален електронен подпис (УЕП) и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър.

На хартиен или електронен носител информацията се изпраща по пощата или се представя в деловодството на КРС на адрес:

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Йосиф В. Гурко“ № 6

1000, гр. София