Търсене в сайта

Таблица за отразяване предложенията получени при общественото обсъждане на проекта на правила за изчиляване нанетните разходи за предоставяне на универсалната услуга