Търсене в сайта

Таблица с неприетите от комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища след обществено обсъждане на проекта на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга

 

 

 

Заинтересовано лице

Предложение на заинтересованото лице

Мотиви на заинтересованото лице

Статут (приема се/не се приема)

Места и текстове, в които са отразени приетите предложения/ Мотиви за неприети предложения

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

1.„Системата за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга или на част от нея се базира на използването на „национален пощенски код", който е определен в член 2 и представлява четирицифрено число, където всяка цифра или група от цифри имат своето значение. Същевременно в текста не е указано изрично кое е мястото на първата цифра - най-старшата (най-лявата) или най-младшата (най-отдясно).

Не са посочени.

Не се приема

В съдържанието на чл. 2 от проекта на Система е направено описание на значението на всяка от четирите образуващи пощенския код цифри, както и на комбинациите, които образуват. В допълнителна разпоредба към проекта е направено подробно описание на пощенските кодови зони, на районите на населените места и на пощенските райони в големите населени места

 

Държавна агенция за

Информационни технологии исъобщения

4. „Съгласно член 6, КРС поддържа и публикува на своята страница в Интернет „Указател с националните пощенски кодове". В този член би трябвало изрично да се укаже, че КРС разработва Указателя.

Не са посочени

Не се приема

Указателят с националните пощенски кодове вече е разработен отБългарски пощи ЕАД, а всички бъдещи промени ще бъдат отразявани и в публикувания Указател на интернет страницата на КРС.

„Български пощи” ЕАД

 5. След въвеждане на единен национален пощенски код е необходимо неговите ползватели лицензирани пощенски оператори да поемат разходите по текущо актуализиране и цялостната поддръжка на базата от данни на националния пощенски код.

Не са посочени

Не се приема

Съгласно чл. 5 и чл. 7 от проекта на Система КРС поддържа и актуализира Указателя на националните пощенски кодове на населените места в страната, като го предоставя безвъзмездно на пощенските оператори на универсална пощенска услуга.

Подобни разходи не са визирани със ЗПУ. Според ЗПУ операторите заплащат единствено лицензионни такси.