Търсене в сайта

Таблица с неприети становища по проект на ИЛ за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването с национално покритие

 

Забележки

Статус

Мотиви

Посоченият в т. 2.4 срок от 4 дни следва да отпадне, тъй като не съответства на действащата нормативна уредба.

Не се приема

Посочената точка липсва в проекта.

В т. 5. от заглавието, в края на изречението да се добави: "и такса за осигуряване дейностите по регулирането".

Не се приема

Съгласно чл. 221, ал. 2, т. 2 от ЗД такса за осигуряване дейностите по регулирането заплащат само обществените оператори.

Текстът на т. 6.2 да отпадне, тъй като нейното изпълнение ще доведе до изменение на лицензията.

Не се приема

Не всяка промяна в параметрите на мрежата води до промяна на лицензията. Текстът е съобразен с изискванията на чл. 73, ал. 1, т. 15 и ал. 4 от ЗД.

Текстът на т. 8 да придобие вида на т. 5 от Индивидуална лицензия № 102 за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на къси вълни по стандарт DRM, а именно: "Осигуряване на далекосъобщения при кризи, режим "Военно положение", режим "Положение на война" или за друго

извънредно положение".

Не се приема

Компетентните органи, имащи отношение по текста на т. 8 са съгласували писмено проекта на индивидуалната лицензия без забележки.

От текстовете на т. 13, в определението за "Местоположение на стационарно радиосъоръжение" да отпадне изразът "височина на кота терен", като същият следва да бъде посочен в "Технически параметри на стационарните радиосъоръжения".

Не се приема

Определението съответства на чл. 6, ал. 2, т. 5, б. и) от Наредба № 6/2.07.2006 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижната радиослужба за професионални цели – „данни за антенната система и височина на антената над кота терен за стационарните станции”