Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на къси вълни по система DRM.

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 229 от 09.02.2007 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на къси вълни по система DRM.

Очакваме становища по проекта на заинтересованите лица в 14 – дневен срок, считано от публикуването му на страницата на КРС в Интернет, на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.

Проектът на индивидуална лицензия е публикуван на 15.02.2007 г.