Търсене в сайта

Таблица с неприети становища от обществено обсъждане на Проект на инд. лицензия № 102 за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на къси вълни по технология DRM

Забележки

Приети забележки

Мотиви

Общи забележки:
1. Обхватът на лицензията да бъде разширен освен за DRM на къси вълни, също така и за DRM на средни и дълги вълни. Предложението се базира на решения на ETSI и ITU за преминаване от аналогово към цифрово радиоразпръскване в обхватите на дълги, средни и къси вълни в срок до 2015 г.

не

Предвид принципната разлика при технологията на използването на късите вълни не е уместно разширяване на обхвата на лицензията за наземно радиоразпръскване по технология DRM за обхватите за средни и дълги вълни.

От друга страна свободен честотен ресурс в обхвата на средни и дълги вълни, който да бъде предоставен за използване по система DRM липсва.
Целият ресурс в тези обхвати, определен за България е предоставен на БНР – за двете национални мрежи и за регионалните мрежи.
Към настоящия момент наличния свободен честотен ресурс позволява издаване на индивидуална лицензия по система DRM единствено за обхвата на късите вълни.

2. В лицензията да бъде включена възможност за излъчване от различни обекти (точки на излъчване) за дълги, средни и къси вълни. Това се налага от процеса на договаряне и непрекъснато изменение в процеса на излъчване в тези обхвати.

не

Точката на излъчване е част от техническите параметри по осъществяване на дейността, които съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за далекосъобщенията (ЗД) са задължителна част от съдържанието на лицензии на обществени оператори. Точките на излъчване са определени в индвидуалните лицензии и могат да бъдат изменяни единствено от лицензиращия чрез изменение на лицензията по реда предвиден в ЗД.

Забележки по текста на лицензията:
В т. 1.1. да се включат и дълги и средни вълни.

не

Към настоящия момент наличния свободен честотен ресурс позволява издаване на индивидуална лицензия по система DRM единствено за обхвата на късите вълни.

Т. 1.3. да се промени „и предавания за чужбина с предварително съгласувани зони на покритие и периоди на излъчвания, съгласно радиорегламента на ITU”.

не

Зоните на покритие в лицензията трябва да са конкретизирани. Съгласно чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗД индивидуалните лицензии на обществени оператори съдържат задължително предмет, срок на лицензията и териториален обхват.

Т. 2.1.5. да се промени „…съгласно предварително съгласуваните сезонни разпределения на честотите и периодите на излъчване.”

не

Текстовете имат идентично значение.

Да отпадне т. 11.4., тъй като тя се съдържа в т. 11.5. Протоколи от проведени протоколи от проведени профилактики на съоръженията би било целесъобразно да се представят само при поискване от КРС.

не

Протоколите от проведената годишна профилактика, отразяват резултатите от измерване на техническите параметри, което има характер на регулярна текуща проверка за съответствие. Информацията, която КРС има право да изисква, съгласно т. 11.5., касае проверки свързани с предмета на дейност на лицензията по конкретни случаи.

В раздел 13. Допълнителни условия да бъдат включени нови точки, както следва:
13.7.
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да представи на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ координирания честотен план в едноседмичен срок след завършване на срещите по координация за съответния сезон. При наличие на съображения и несъответствия относно съгласуването на честотите ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ информира ЛИЦЕНЗИРАНИЯ за несъответствията в срок до окончателно завършване на процеса на международна координация за съответния сезон.

не

Задължението за лицензирания се съдържа под друга редакция в т. 13.2 от лицензията, като е предоставен по-благоприятен за лицензирания срок за предоставяне на координирания честотен план.

В раздел 5. Осигуряване на далекосъобщения при кризи, режим “военно положение”, режим “положение на война” или за друго извънредно положение т . 5.3.  да се измени, какт оследва:
5.3. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ може да спре действието на ЛИЦЕНЗИЯТА, както и да забрани използването на радиосъоръжения и радиочестотен спектър за граждански нужди при обявяване в страната на режим “военно положение” или “положение на война”, или друго извънредно положение, както и при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната.

не

Текстът на т. 5.3 е съобразен изцяло с чл. 184 от Закона за далекосъобщенията

Т. 1.3. да добие следния вид:
1.3. Мрежата, предназначена за осъществяване на излъчване на програми за територията на България и зони извън нея.

не

Предложеният текст предполага пълно покритие на територията на Република България, докато конкретните индивидуални лицензии, които ще бъдат издавани могат да бъдат за различни зони с местно покритие, както и за зони на обслужване извън територията на Република България.

Т. 3.1. да се измени и да добие следния вид:
3.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да излъчва програми, лицензирани или регистрирани по Закона за радиото и телевизията. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да излъчва и чужди програми само след сключен договор с производителя на програмата.

не

Поради предстоящо изменение в нормативната уредба не следва да се конкретизира вида административен акт за утвърждаване на съответната радиопрограма.

Предложеното изискване във вторато предложение от текста касае излъчваната от далекосъобщителния оператор телевизионна програма, което е въпрос от компетентността на СЕМ.

Т. 3.2. да бъде изменена и да добие следния вид:
3.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да осигури необходимото качество на излъчваните радиопрограми в зоната на обслужване.

не

Текстовете имат идентично значение.

Т. 3.4. да отпадне, тъй като Министерството на външните работи няма правомощия да съгласува съдържанието на радиопрограмите.

не

С оглед спецификата на разпространение на късите вълни и фактът, че радиопрограми ще бъдат приемани и извън територията на Република България е целесъобразно съдържанието им да бъде съгласувано от Министерството на външните работи, каквато е практиката към момента.

В т. 10 заглавието да бъде свързано с прехвърляне на правата.

не

Точката съдържа ограничения не само за прехвърляне правата по лицензията, но и други общи ограничения за ЛИЦЕНЗИРАНИЯ.

В т. 13.2. в края на изречението да се добави „и координира”, тъй като това е съгласно Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба „Радиоразпръскване”, приета с ПМС № 218/19.08.2004 г. (Обн., ДВ, бр. 76/2004 г., доп., ДВ, бр. 32/2006 г.).

не

Координирането на съответният план-график за сезонното разпределение на честотите се извършва от ЛИЦЕНЗИРАНИЯ въз основа оторизация от страна на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ.

Т. 13.3. да отпадне, тъй като се отнася до процедура, извършвана от КРС и описана в т. 13.2.

не