Търсене в сайта

Дейност 2

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

     Резултати по Дейност 2

       

          Дейност 2

          Дейност 2 от проект BG05SFOP001-1.010-0001 е „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление“.

          Съществуващата информационна система „Лицензиране и регистри” (ИСЛР) на КРС ще се надгради и развие чрез осъвременяване на нейните функционалности при предоставяне на електронни административни услуги. В рамките на дейността ще се извърши:

  • Развитие на 7-те основни регистъра на КРС и присъединяването им, заедно със съпътстващите ги подрегистри (общо 47 на брой), към средата за междурегистров обмен (RegiX) и разработване на нови функционалности за извършване на справки от регистрите на КРС по Закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги;
  • Разработване и пускане в експлоатация на нов модул в ИСЛР – модул „Жалби“, интегриран с деловодната система на КРС и реализиране на електронна услуга за подаване, обработка и изпращане на документи по жалби. Новата електронна услуга ще бъде ще бъде добавена към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);
  • Интегриране на ИСЛР на КРС с приложимите хоризонтални системи на електронното управление, идентифицирани в процеса на анализ на данните и изискванията;
  • Разработка на електронни форми за 26 съществуващи електронни административни услуги, предоставяни от КРС, и присъединяването им към ЕПДЕАУ.

          Развитието на ИСЛР като цяло ще създаде необходимите предпоставки за по-лесен и по-бърз обмен на информация, както между вътрешните системи на КРС, така и със системи на други администрации, което ще доведе до подобряване на качеството и бързодействието при предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса от страна на КРС при прилагане в максимална степен на принципите на електронното управление.

Изпълнение на Етап 1 от Дейност 2
Публикувано на 26.03.2021 г.
 
Изпълнение на Етап 2 и Етап 3 от Дейност 2
Публикувано на 04.04.2022 г.
 
Публикувано на 04.04.2022 г.

 

 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд