Дейност 4

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

          Дейност 4

          Дейност 4 от проект BG05SFOP001-1.010-0001 е „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“.

          На основание чл. 16, параграф 3, ал. 2 от Регламент 531/2012 на Европейския парламент и Съвета (накратко наричан Регламента относно Роуминга), Националните регулаторни органи, в рамките на Съюза, наблюдават и събират информация относно случаите на несъзнателен роуминг и вземат подходящи мерки.

          В рамките на дейността се разработва мобилно приложение, което ще регистрира в реално време всяко събитие, при което крайното устройство на потребителя се свързва с мрежа от персоналния му забранителен списък с държави. С цел да се избегне генерирането на високи сметки от нежелан роуминг, приложението ще предупреждава потребителя за неволен роуминг на територията на Република България.

          Всяко регистрирано събитие от мобилното приложение ще се изпраща и съхранява в база данни на КРС, съдържаща информация за районите, където е регистриран роуминг от устройство, ползващо мобилното приложение.

          С цел информираност на потребителите на мобилни услуги, на интернет страницата на КРС ще се визуализира, разработена в рамките на проекта, публична карта, която ще показва събраната статистическа информация за районите, в които са регистрирани случаи на несъзнателен роуминг в рамките на Република България.

          Мобилното приложение ще подпомага потребителите на мобилни услуги да контролират своето потребление и ще може да се инсталира безплатно от онлайн магазините App Store и Google Play.

          Публичната карта и приложението ще бъдат достъпни чрез поддомейн към портала на КРС (www.crc.bg).

Публикувано на 26.03.2021 г.
 
Публикувано на 03.06.2021 г.
 
 
 
Публикувано на 11.06.2021 г.

Изпълнение на Етапи 4, 5 и 6 от Дейност 4

Публикувано на 06.08.2021 г.
 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд