Търсене в сайта

Дейност 4

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

Резултати по Дейност 4

          Дейност 4

          Дейност 4 от проект BG05SFOP001-1.010-0001 е „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“.

          На основание чл. 16, параграф 3, ал. 2 от Регламент 531/2012 на Европейския парламент и Съвета (накратко наричан Регламента относно Роуминга), Националните регулаторни органи, в рамките на Съюза, наблюдават и събират информация относно случаите на несъзнателен роуминг и вземат подходящи мерки.

          В рамките на дейността се разработва мобилно приложение, което ще регистрира в реално време всяко събитие, при което крайното устройство на потребителя се свързва с мрежа от персоналния му забранителен списък с държави. С цел да се избегне генерирането на високи сметки от нежелан роуминг, приложението ще предупреждава потребителя за неволен роуминг на територията на Република България.

          Всяко регистрирано събитие от мобилното приложение ще се изпраща и съхранява в база данни на КРС, съдържаща информация за районите, където е регистриран роуминг от устройство, ползващо мобилното приложение.

          С цел информираност на потребителите на мобилни услуги, на интернет страницата на КРС ще се визуализира, разработена в рамките на проекта, публична карта, която ще показва събраната статистическа информация за районите, в които са регистрирани случаи на несъзнателен роуминг в рамките на Република България.

          Мобилното приложение ще подпомага потребителите на мобилни услуги да контролират своето потребление и ще може да се инсталира безплатно от онлайн магазините App Store и Google Play.

          Публичната карта и приложението ще бъдат достъпни чрез поддомейн към портала на КРС (www.crc.bg).

Изпълнение на Етап 1 и Етап 2 от Дейност 4 
Публикувано на 26.03.2021 г.
 
Изпълнение на Етап 3 от Дейност 4
Публикувано на 03.06.2021 г.
 
 Новина -  Покана за тестване на мобилно приложение за предпазване от несъзнателен роуминг в периода 14-20.06.2021 г. 
 
„Интерактивна географска карта с визуализация на случаите на несъзнателен роуминг на територията на Република България“
 
Покана, до всички заинтересовани страни играждани, да тестват „Мобилно приложение за предпазване от несъзнателен роуминг“
Публикувано на 11.06.2021 г.
 

Изпълнение на Етапи 4, 5 и 6 от Дейност 4

Новина - Комисията за регулиране на съобщенията прие изпълнението на договор № 03-08-46/10.09.2020 г., с който е разработено мобилното приложение за предпазване от несъзнателен роуминг
ROAMING PROTECT BG
Публикувано на 06.08.2021 г.
 
Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България чрез разработено мобилно приложение
 
 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд