Търсене в сайта

Информация и комуникация

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

Прессъобщение:  ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

Презентация от встъпителното информационно събитие за представянето на Проект BG05SFOP001-1.010-0001

Прессъобщение: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

„КРС с проект за подобряване на обслужването на потребителите“, интервю на г-н Иван Димитров, председател на КРС

МЕДИИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОЕКТ BG05SFOP001-1.010-0001

Видеозапис от встъпителното информационно събитие

 Новина - Комисията за регулиране на съобщенията прие изпълнението на договор № 03-08-46/10.09.2020 г., с който е разработено мобилното приложение за предпазване от несъзнателен роуминг
ROAMING PROTECT BG

Прессъобщение: КРС ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ:„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

Прессъобщение: КРС ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

Запис на заключително събитие по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-1.010-0001

 

 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд