Търсене в сайта

Дейност 1

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

    Резултати по Дейност 1

 

           Дейност 1

          Дейност 1 от проект BG05SFOP001-1.010-0001 е „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“.

          В изпълнение на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120, в рамките на дейността ще се разработи механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет и на мерките за управление на трафика, прилагани от доставчиците на услуги за достъп до интернет (УДИ).

          Съгласно чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120, постигането на обявените показатели от доставчиците на УДИ  по чл. 4, параграф 1, букви „а” до „г” се доказва с подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от националния регулаторен орган и служи за независимо средство за измерване. Резултатите от измерванията ще служат за осигуряване на доказателства за реализиране на средствата за правна защита, с които разполагат потребителите в съответствие с българското право.

          Разработеният механизъм ще осигури възможност на крайните потребители да измерват определени параметри на УДИ и да свалят и съхраняват в подходящ вид резултатите от направените измервания. КРС ще използва механизма за контролни и регулаторни цели и в изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2120 КРС ще включва информацията за постигнатото качество на УДИ по отделни параметри в доклад, който публикува ежегодно и предоставя на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC).

Изпълнение на Етап 1 и Етап 2 от Дейност 1
Публикувано на 26.03.2021 г.
 
Новина за тестване на Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет в периода 19-26 август 2021 г.
Публикувано на 18.08.2021 г.
 
Покана за тестване на Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет
Публикувано на 18.08.2021 г.
 
Изпълнение на Етапи 3,4,5,6 и 7 от Дейност 1
Публикувано на 10.11.2021 г.
 
Новина: Комисията за регулиране на съобщенията в изпълнение на договор № 03-08-62/15.10.2020 г., предоставя услугата „Извършване на измерване на качеството на услугата за достъп до интернет и издаване на резултати от измерването“
Публикувано на 14.12.2021 г.
 
Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет
 
 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд