Търсене в сайта

Дейност 3

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

Резултати по Дейност 3

          Дейност 3

          Дейност 3 от проект BG05SFOP001-1.010-0001 е „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронно съобщителни услуги“. В изпълнение на тази дейност се разработва уеб базирано приложение и базата данни към него за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги (ЕСУ).

          В съответствие с изискванията на ЗЕС и на чл. 103, пар. 2 и пар. 3 от Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения националните регулаторни органи  гарантират, че крайните потребители се ползват с безплатен достъп до най-малко едно независимо средство за сравнение, което им дава възможност да сравняват и оценяват различни услуги за достъп до интернет и обществени ЕСУ.

          Приложението ще прави сравнение на всички публично обявени оферти и тарифи на предприятията доставчици на ЕСУ, попадащи в обхвата на приложението, в т.ч. временни и промоционални. Резултатът от търсенето в базата данни се извършва след предварителното задаване на параметри  според ЕСУ и за обем потребление от страна на потребителя. За тази цел са осигурени филтри, чрез които потребителите да задават желаните параметри. Броят на филтрите е ограничен според категорията на ЕСУ. Приложението ще дава възможност на потребителите да извършват бързо търсене – на база на избор от предефинирани опции за високо, средно и ниско потребление и по-разширено с допълнителни филтри.

          Чрез реализацията на този проект в дългосрочен план се цели да бъде осигурена по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги, увеличава се прозрачността на предлаганите тарифи и тарифни планове и се дава възможност за по-добър контрол на бюджета на потребителите.

          Онлайн приложението ще бъде достъпно чрез поддомейн към портала на КРС (www.crc.bg).
 
Изпълнение на Етап 1 и Етап 2 от Дейност 3
Публикувано на 26.03.2021 г.
 
Новина - Покана  за тестване  на „Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“
 
„Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“
 Публикувано на 23.09.2021 г.
 
Изпълнение на Етапи 3,4,5,и 6 от Дейност 3
Публикувано на 10.11.2021 г.
 

Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги

 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд