Дейност 3

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

          Дейност 3

          Дейност 3 от проект BG05SFOP001-1.010-0001 е „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронно съобщителни услуги“. В изпълнение на тази дейност се разработва уеб базирано приложение и базата данни към него за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги (ЕСУ).

          В съответствие с изискванията на ЗЕС и на чл. 103, пар. 2 и пар. 3 от Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения националните регулаторни органи  гарантират, че крайните потребители се ползват с безплатен достъп до най-малко едно независимо средство за сравнение, което им дава възможност да сравняват и оценяват различни услуги за достъп до интернет и обществени ЕСУ.

          Приложението ще прави сравнение на всички публично обявени оферти и тарифи на предприятията доставчици на ЕСУ, попадащи в обхвата на приложението, в т.ч. временни и промоционални. Резултатът от търсенето в базата данни се извършва след предварителното задаване на параметри  според ЕСУ и за обем потребление от страна на потребителя. За тази цел са осигурени филтри, чрез които потребителите да задават желаните параметри. Броят на филтрите е ограничен според категорията на ЕСУ. Приложението ще дава възможност на потребителите да извършват бързо търсене – на база на избор от предефинирани опции за високо, средно и ниско потребление и по-разширено с допълнителни филтри.

          Чрез реализацията на този проект в дългосрочен план се цели да бъде осигурена по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги, увеличава се прозрачността на предлаганите тарифи и тарифни планове и се дава възможност за по-добър контрол на бюджета на потребителите.

          Онлайн приложението ще бъде достъпно чрез поддомейн към портала на КРС (www.crc.bg).
 
Публикувано на 26.03.2021 г.
 
 
 Публикувано на 23.09.2021 г.
 
Публикувано на 10.11.2021 г.

 

 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд