Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Доставка на компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж

(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
 
 
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
 
 
 
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
 
 
1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП;
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП;
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
4. Протокол 3 от дейността на комисията по заповед № РД № -07-591/06.11.2018г.;
(Документът е публикуван в Профил на купувача на 03.12.2018 г.)
 
Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж" ще се извърши на 28.11.2018г. , в 15:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.
(Съобщението е публикувано в Профил на купувача на 23.11.2018 г.)
(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 14.11.2018 г.)
Разяснение относно постъпило запитване по процедура публично състезание с предмет: „Доставка на компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж". 
(Публикувано в Профил на купувача на 25.10.2018 г.)
Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Доставка на компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж”
 
 
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 05.11.2018 г.; 17:30 часа.
Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 06.11.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
(Публикувано в Профила на купувача на 12.10.2018 г.)