Търсене в сайта

Таблица с резултатите от обществено обсъждане на проект "Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения"