Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения.

Проектът е приет с Решение № 416 от 06.11.2022 г. и е разработен във връзка с чл. 30, т. 29 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 30 т. 29 от Закона за електронните съобщения, предлага проект за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения.

С проекта се предлагат следните изменения:

Предлага се създаването на нов чл. 7а, с който се въвежда задължение за предприятията, предоставящи услуга за достъп до интернет на дребно,  във връзка с Решение № 333/13.10.2022 г. на КРС, с което беше одобрен Механизъм за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет (Механизма). Механизмът разполага с функционалност, позволяваща всеки един доставчик на услуга за достъп до интернет да въведе информация за наименованието си и IP адресите, ползвани за предоставяне на услугата.  С чл. 7а освен задължението за предоставяне на исканата информация се оказва начина и сроковете за изпълнение. 

С посочените изменения се цели да се осигури въвеждане в базата данни на Механизма на наименованията на предприятията, достачици на  услуга за достъп до интернет и ползваните от тях IP адреси. В следствие на това резултатът от измерването, който получава всеки потребител, направил измерване с Механизма, ще e по-пълен и прецизен, тъй като в съдържанието му ще са налични както IP адреса, от който се извършва измерването, така и името на доставчика на услугата.

На следващо място, прецизиран е текстът на чл. 16, т. 3 като изразът „без санкции“ е заменен с израза „без допълнителни разходи“. Изменението съответства на изискванията на чл. 230 , ал. 2 и 3 от Закона за електронните съобщения, както и на чл. 105 от Директива (EС) 2018/1972 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 19.01.2023 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.